Polysiphonia elongata (Huds.) Harv. var. = Pol. haematites Ktz.