Credits

Dryades UNITS
Univerza v Trstu, Oddelek za vede o življenju
Oddelek za znanosti o življenju, ustanovljen leta 2008 z združitvijo 4 oddelkov, je največji med oddelki Univerze v Trstu (UNITS). Njegovo raziskovalno področje je veliko in kompleksno, saj sega od genskega inženiringa do numerične analize kompleksnih ekosistemov, od populacijske genetike do celične in molekularne biologije, fiziologije in ultrastruktur. Oddelek je zelo aktiven na področju biodiverzitetne informatike, kjer delujejo številne raziskovalne skupine, ki doponjujejo in upravljajo velike podatkovne baze s taksonomskimi, geografskimi in molekularnimi podatki o rastlinskih in živalskih vrstah v Italiji. Vodja projekta, prof. Nimis, je bil nacionalni koordinator 8 projektov MURST /PRIN namenjenih biodiverzitetni informatiki (1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006), koordinator italijanskih partnerjev v evropskih projektih CDEFD (A common datastructure for European Floristic Databases, 1993-1996), BIOCISE (Resource Identification for a Biological Collection Information Service in Europe, 1997-1999), BIOCASE (Biological Collection Access Services, 2001-2004), VIBRANT (Virtual Access Network for Biodiversity Research and Taxonomy, 2011-2013)in ODS (Open Space Discovery, 2013-2015). Profesor Nimis je bil tudi vodja evropskega projekta KeyToNature (2007-2010), katerega namen je bil razvoj aplikacij za identifikacijo organizmov. UNITS upravlja s pomembno podatkovno bazo o rastlinstvu Italije, ki vključuje praprotnice in semenke, glive v lišajih, mahove in jeternjake. V okviru projekta je Dryades (www.dryades.eu) je razvil originalno programsko opremo, ki lahko samodejno ustvari na stotine interaktivnih določevalnih ključev. UNITS je eden redkih italijanskih ustanov, ki prispeva podatke iz svojih bioloških zbirk v GBIF (Global Biodiversity Information Facility) in aktivno sodeluje v številnih mednarodnih / globalnih projektih. Od leta 2011 je UNITS partner konzorcija Sistema Ambiente 2000, ki ga financira italijansko Ministrstvo za okolje in katerega cilj je ustvariti nacionalni portal o biotski pestrosti Italije.

SiiT
SiiT
Če hočemo raziskovati in razumeti pomen biotske pestrosti, moramo najprej prepoznati organizme, ki nas obkrožajo. Moramo jih poimenovati. Danes lahko s pomočjo informacijske tehnologije z lahkoto izvemo imena rastlin, živali in gliv. Projekt SiiT ponuja šolam in ljubiteljem narave interaktivne vodnike, ki so prilagojeni njihovim potrebam (npr. drevesa na šolskem vrtu ali v mestnem parku) in so uporabni v številnih učnih situacijah. Projekt SiiT je sofinanciranv okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

SiiT
Triglavski Narodni Park, Bled
Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki je najvišji slovenski vrh (2864 m). Razprostira se na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo. Obsega 880 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Glavne naloge javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) so varstvo in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine, priprava in izvajanje načrtov upravljanja, urejanje prostorskih podatkov, strokovne raziskave, izobraževanje in druge aktivnosti strokovnih služb zavoda. Zelo pomembne aktivnosti TNP so izobraževalne in vzgojne dejavnosti. Aktivnosti se izvajajo v naravi, na učnih poteh, v informacijskih središčih. Za različne starostne in interesne skupine pripravljamo in izvajamo delavnice, predavanja, tečaje, vodene oglede in druge izobraževalne in/ali sprostitvene aktivnosti. V okviru strokovnih popisov in raziskav pridobivamo podatke o naravi (rastlinske in živalske vrste) in človeku (kulturna dediščina, dejavnosti itd.).
V projektu SiiT bomo sodelovali pri izdelavi določevalnih ključev za rastlinstvo na območju našega parka, v aktivnosti povezane z njihovo uporabo pa bomo vključevali šole na našem območju in obiskovalce parka.


Partner/Partnerji: Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici.

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.


© Copyright 2013 SiiT.